report search
پارسی خوان

:/

شدیدن ازش بدم میاد تازگی ها و اینکه با این وجود همچنان با هم دوستیم باعث میشه ک احساس شدیدن بدی داشته باشم نسبت ب خودم! ...